154: Phương trình lượng giác thường gặp-Phần 1

I. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Dạng tổng quát: $at + b = 0$;$a \ne 0$;$a,b \in R$,$t = ${ $\sin $,$\cos $,$\tan $,$\cot$ }. Phương pháp: Đưa về phương trình lượng giác cơ bản: $t = – \frac{b}{a}$. Ví dụ: Giải các phương Đọc tiếp…

error: Content is protected !!