Giải:

Ta có \(\underset{x\rightarrow 1^{-}}{\lim} (x – 1)=0\) và x-1<0 với $\forall x < 1$ và $\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} (2x – 7) = 2.1 – 7 = – 5 < 0$.

Do đó \(\underset{x\rightarrow 1^{-}}{\lim}\frac{2x -7}{x-1} = +∞\).


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!