Đề 001-TN THPT QG

Câu 25. Viết biểu thức $P=\sqrt[3]{x.\sqrt[4]{x}}$; ($x>0$) dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ.

A. $P={{x}^{\frac{1}{12}}}$.                             

B. $P={{x}^{\frac{5}{12}}}$. 

C. $P={{x}^{\frac{1}{7}}}$.                                    

D. $P={{x}^{\frac{5}{4}}}$.

Hướng dẫn giải

Chọn B

Ta có $P={{\left( x.{{x}^{\frac{1}{4}}} \right)}^{\frac{1}{3}}}={{\left( {{x}^{\frac{5}{4}}} \right)}^{\frac{1}{3}}}={{x}^{\frac{5}{12}}}$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!