Đề 003-TN THPT QG

Câu 11.  Với $a$ là số thực dương khác 1, ${{\log }_{{{a}^{2}}}}\left( {{a}^{3}}\sqrt{a} \right)$ bằng

A. $\frac{7}{4}.$           

B. $\frac{7}{2}.$         

C. $\frac{3}{4}.$         

D. $\frac{1}{2}.$

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn  A

Ta có ${{\log }_{{{a}^{2}}}}\left( {{a}^{3}}\sqrt{a} \right)={{\log }_{{{a}^{2}}}}\left( {{a}^{\frac{7}{2}}} \right)=\frac{7}{4}.$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!