Đề 003-TN THPT QG

Câu 18.    Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)}\text{d}x=9;\int\limits_{2}^{4}{f\left( x \right)}\text{d}x=4$. Tính $I=\int\limits_{0}^{4}{f\left( x \right)}\text{d}x$?

A. $I=\frac{9}{4}$.         

B. $I=36$.                    

C. $I=13$.                    

D. $I=5$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Ta có $\int\limits_{0}^{4}{f\left( x \right)\text{d}x}=\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)}\text{d}x+\int\limits_{2}^{4}{f\left( x \right)}\text{d}x=9+4=13$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!