Đề 003-TN THPT QG

Câu 25.   Trong không gian $Oxyz,$ cho đường thẳng

$d:\left\{ \begin{array}{l} x = 3 – 2t\\ y = 1 + t\\ z = – 1 + 3t \end{array} \right.\left( {t \in \mathbb R} \right)$

Điểm nào sau đây thuộc $d?$. 

A.$P\left( 1;3;5 \right).$ 

B. $M\left( -1;\,3;\,5 \right).$                             

C. $N\left( -1;-\,3;\,5 \right).$                                       

D. $Q\left( -2;\,-3;\,5 \right).$

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn B

Ứng với $t=2$ ta được điểm $M\left( -1;\,3;\,5 \right)$ nên đường thẳng $d$ đi qua điểm $M\left( -1;\,3;\,5 \right).$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!