Đề 004-TN THPT QG

Câu 10. [Mức độ 1] Cho cấp số cộng $\left( {{u}_{n}} \right)$ với $\left( {{u}_{1}} \right)\,=\,\,1$ và $\left( {{u}_{3}} \right)\,\,=\,\,\frac{1}{3}$. Công sai của $\left( {{u}_{n}} \right)$ bằng

A. $\frac{2}{3}$.           

B. $-\frac{1}{3}$.        

C. $-\frac{2}{3}$.        

D. $\frac{1}{3}$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án B

Áp dụng công thức: ${{u}_{n}}\,=\,{{u}_{1}}+\left( n-1 \right)\text{d}$.

Ta có: ${{u}_{3}}\,=\,{{u}_{1}}+2d\,\,\Rightarrow \,d=\frac{{{u}_{3}}-{{u}_{1}}}{2}=\frac{\frac{1}{3}-1}{2}=-\frac{1}{3}$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!