Đề 004-TN THPT QG

Câu 15. [Mức độ 1] Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\left( Oyz \right)$ là

A. $\overrightarrow{i}=\left( 1\,;\,0\,;\,0 \right)$.                                 

B. $\overrightarrow{n}=\left( 0\,;\,1\,;\,1 \right)$.                                     

C. $\overrightarrow{j}=\left( 0\,;\,1\,;\,0 \right)$.

D. $\overrightarrow{k}=\left( 0\,;\,0\,;\,1 \right)$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án A

Ta có $Ox\bot \left( Oyz \right)$ nên mặt phẳng $\left( Oyz \right)$ có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{i}=\left( 1\,;\,0\,;\,0 \right)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!