Câu 3. [Mức độ 1] Tập xác định của hàm số $y=\log x+\log (3-x)$ là

A. $(3;+\infty ).$.          

B. $(0;3).$.                  

C. $[3;+\infty ).$.        

D. $[0;3].$

Hướng dẫn và Lời giải

Hàm số xác định

$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x > 0\\ 3 – x > 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow 0 < x < 3.$

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!