Bạn sẽ phải hoàn thành 25/40 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài 45 phút!

/25
0

Bắt đầu tính giờ làm bài!

Hết giờ làm bài!


Đề 235 - Kiểm tra 45- TNTHPT QG

1 / 25

1. Tìm họ nguyên hàm $\int{{{\cos }^{2}}x\sin xdx}$ ta được kết quả là

2 / 25

2. Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\left[ 0\,;\,1 \right]$ và $f\left( 1 \right)-f\left( 0 \right)=2$. Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{1}{{f}'\left( x \right)\text{d}x}$.

3 / 25

3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\left[ 0;2 \right]$ và thỏa mãn $f(0)=f(2)=1$. Biết $\int\limits_{0}^{2}{{{e}^{x}}\left[ f(x)+f'(x) \right]dx}=a{{e}^{2}}+be+c$. Tính $P={{a}^{2021}}+{{b}^{2021}}+{{c}^{2021}}$.

4 / 25

4. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ qua $A\left( 2;\,-1;\,5 \right)$ và chứa trục $Ox$ có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{u}=\left( a;\,b;\,c \right)$. Khi đó tỉ số $\frac{b}{c}$ là

5 / 25

5. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A\left( 1;0;0 \right),B\left( 0;2;0 \right),C\left( 0;0;3 \right)$. Mặt phẳng nào dưới đây đi qua ba điểm $A,\text{ }B$ và $C$?

6 / 25

6. Cho hàm số $f(x)=(2x+1){{\text{e}}^{2x}}\,(x\in \mathbb{R})$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x)$ được viết dưới dạng $F(x)=(a.x+b).{{\text{e}}^{m.x}}+C$, $(a,\,\,b,\,\,m\,\in \mathbb{N})$. Tính $T=a+b+m$.

7 / 25

7. Trong không gian $\text{O}xyz$, cho $\vec{a}=\left( 1\,;\,-2\,;\,0 \right)$, $\vec{b}=\left( -5\,;\,4\,;\,-1 \right)$. Tọa độ của vectơ $\vec{x}=2\vec{a}-\vec{b}$ bằng

8 / 25

8. Cho tích phân $I=\int\limits_{0}^{2\sqrt{2}}{\frac{{{x}^{3}}}{\sqrt{{{x}^{2}}+1}}dx}$, nếu đặt $u={{x}^{2}}+1$ thì tích phân đã cho trở thành

9 / 25

9. Trong không gian $Oxyz,$ cho $\overrightarrow{u}=-\overrightarrow{i}+2\overrightarrow{j}-3\overrightarrow{k}\,.$ Tọa độ của $\overrightarrow{u}$ là:

10 / 25

10. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ điểm đối xứng của $M\left( 1;2;3 \right)$ qua mặt phẳng $\left( Oyz \right)$ là

11 / 25

11. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M\left( 2\,;\,-2\,;\,1 \right)$ trên mặt phẳng $\left( Oxy \right)$ có tọa độ là

12 / 25

12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M\left( 4\,;\,2\,;\,3 \right)$.Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A,B,C$ lần lượt là hình chiếu của điểm $M$ trên các trục $Ox,Oy,Oz.$

13 / 25

13. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A\left( 1;\,2;\,-3 \right)$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A$ trên trục $Oy$ là điểm nào dưới đây?

14 / 25

14. Biết $\int\limits_{3}^{5}{\frac{{{x}^{2}}+x+1}{x+1}\text{d}x=a+\ln \frac{b}{2}}$ với $a$, $b$ là các số nguyên. Tính $S=a-2b$.

15 / 25

15. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right)$ có phương trình ${{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2y+4z-4=0$. Thể tích khối cầu $\left( S \right)$ bằng

16 / 25

16. Cho $\int\limits_{0}^{4}{f\left( x \right)\text{d}x}=16$. Tính $\int\limits_{0}^{2}{f\left( 2x \right)\text{d}x}$

17 / 25

17. Tính khoảng cách từ điểm $\text{A}\left( -1;2;-4 \right)$ đến mặt phẳng (P): $x-y-2z+5=0$?

18 / 25

18. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ thỏa mãn $\int\limits_{0}^{3}{f\left( x \right)dx=7}$, $\int\limits_{0}^{2}{f\left( x \right)dx=3}$. Tính $\int\limits_{2}^{3}{f\left( x \right)dx}$.

19 / 25

19. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M\left( 2;0;1 \right)$. Gọi $A$, $B$ lần lượt là hình chiếu của $M$ trên trục $Ox$ và trên mặt phẳng $\left( Oyz \right)$. Viết phương trình mặt trung trực của đoạn $AB$.

20 / 25

20. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x+4y+4z-7=0$. Tọa độ tâm và bán kính của $\left( S \right)$ là

21 / 25

21. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left( 0;1;1 \right)$ và $B\left( 1;2;3 \right)$. Viết phương trình của mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua $A$ và vuông góc với đường thẳng $AB$.

22 / 25

22. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1\ ;\ 0\ ;\ 0),B(0\ ;\ 3\ ;\ 0),C(0\ ;\ 0\ ;\ 2)$có phương trình là

23 / 25

23. Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{a}=\left( 1;-3;2 \right)$, $\overrightarrow{b}=\left( -2,4;m \right)$. Định $m$ để hai vectơ $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$ vuông góc với nhau.

24 / 25

24. Biết $\int\limits_{0}^{1}{{{\text{e}}^{4x}}\text{d}x=\frac{{{\text{e}}^{a}}-1}{b}}$ với $a,\,b\,\in \mathbb{Z}\,;\,b\ne 0$. Tìm khẳng định đúng?

25 / 25

25. Cho $I=\int\limits_{1}^{2}{\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\text{d}x}=a-\sqrt{b}+\sqrt{c}\ln 2$ với $a,b,c$ là các số nguyên dương. Tính $P=a+b+c$

Your score is

The average score is 0%

0%

Chúc các bạn học tốt!


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!