Đề 003-TN THPT QG

Câu 15.   Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{3}{x-2}$ bằng: 

A. $0$.                           

B. $1$.                         

C. $2$.                         

D. $3$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\backslash \left\{ 2 \right\}$.

Ta có $\underset{x\to {{2}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,y=\underset{x\to {{2}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{3}{x-2}=-\infty \Rightarrow $ Tiệm cận đứng $x=2$

Lại có $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,y=\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{3}{x-2}=0;\,\,\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,y=\underset{x\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{3}{x-2}=0\Rightarrow $ Tiệm cận ngang $y=0$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!