Đề 003-TN THPT QG

Câu 6.     Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Nếu $\int{f\left( x \right)\,\text{d}x}=F\left( x \right)+C$ thì $\int{f\left( u \right)\,\text{d}}u=F\left( u \right)+C.$

B. $\int{kf\left( x \right)\,\text{d}x}=k\int{f\left( x \right)\,\text{d}x}$ ($k$ là hằng số và $k\ne 0$).

C. Nếu $F\left( x \right)$ và $G\left( x \right)$ đều là nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)$ thì $F\left( x \right)=G\left( x \right).$

D. $\int{\left[ f\left( x \right)+g\left( x \right) \right]\,\text{d}x}=\int{f\left( x \right)\,\text{d}x}+\int{g\left( x \right)\,\text{d}x}.$

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Các nguyên hàm sai khác nhau hằng số nên C là đáp án sai.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!